Notice: Undefined variable: scssVars in /home/konekt/domains/rykibazafirm.pl/public_html/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/konekt/domains/rykibazafirm.pl/public_html/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Platform Internetowa Dla Biznesu - Lokalna Grupa Działania "Lepsza przyszłość ziemii ryckiej" - Uncategorized

Klauzula informacyjna

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej z siedzibą  w Rykach przy ul. Żytniej 8, 08-500 Ryki.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny 08-500 Ryki, ul. Żytnia 8. 
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  1. art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140)
  3. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861);
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego; 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679; 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;

Przepisy prawne

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do przydatnych przedsiębiorcom aktów prawnych 

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 
 
Prawo przedsiębiorców
  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Dwór Osmolice

osmolice logoWitamy w Dworze Osmolice! Nasze pokoje gościnne i restauracja znajdują się w Białkach Dolnych.

Nasz Dwór to miejsce wyjątkowe, stworzone dla wyjątkowych osób. Powstał z myślą o gościach ceniących sobie najwyższą jakość i wygodę, jak również szanujących historię. Pamiętamy w nim o byłych właścicielach tego miejsca (m.in. Ludwiku hrabim Krasińskim, który zapoczątkował tu tradycję hodowli koni) oraz znamienitych gościach, wśród których znajdował się sam generał Władysław Sikorski (Dwór należał bowiem do teściów jego jedynej córki Zofii).

U nas tradycja miesza się z nowoczesnością, dlatego w stylowych, eleganckich pokojach znajdą Państwo nowoczesne telewizory oraz stały dostęp do Internetu. Ponadto każdy z nich wyposażony jest w osobną łazienkę. Gwarantujemy przy tym miłą, profesjonalną obsługę oraz domową atmosferę.

Dwór Osmolice dysponuje:

  • 6 pokojami dla gości (w tym dwa rodzinne dla 4 osób i możliwość dostawki łóżeczka niemowlęcego)
  • restauracją z tradycyjną polską kuchnią
  • szkółką jazdy konnej (kucyki dla dzieci)
  • łowiskiem dla wędkarzy i nie tylko (możliwość spacerów nad rzeką)
  • kajakami (organizujemy spływy do 100 osób)

Dwór „Osmolice”  niegdyś  należący do Zofii Sikorskiej, córki generała Wł. Sikorskiego, i jej męża Stanisława Leśniewskiego – porucznika kawalerii. Z tego miejsca w połowie września 1939 roku wyruszył przez Rumunię do Londynu gen. Sikorski. 

 

O projekcie

logotyp kolor pion 2Projekt wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju. Realizuje cel ogólny: 1. Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału, cel szczegółowy 1. Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, Przedsięwzięcie 2.1 Inkubator wsparcia przedsiębiorców lokalnych. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR problemy oraz wypracowane wnioski podczas konsultacji społecznych z przedsiębiorcami, związane z wysokim bezrobociem, małą liczbą miejsc pracy i stosunkowo niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów gospodarczych poprzez stworzenie platformy internetowej dla biznesu oraz szkoleń pod kątem rozwoju przedsiębiorczości na obszarze. Rezultatem ma być stymulowanie rozwoju gospodarczego i przygotowanie osób do świadczenia usług w tym w zakresie turystyki.

flag yellow lowProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich ma wydatny wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach jest jednym z Beneficjentów tego Programu.  Pozyskane przez LGD środki finansowe przeznaczone są na wsparcie przedsiębiorczości, działalności organizacji pozarządowych, samorządów,  osób fizycznych pragnących założyć własne firmy. 

Celem działalności lokalnej grupy działania jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  W wyniku naboru wniosków na wybór LGD do realizacji LSR    pozyskane zostały środki finansowe w wysokości ponad 8 mln zł. Ich wysokość zależna jest od liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze objętym LSR. W okresie realizacji PROW na lata 2007-2013 na wsparcie podmiotów działających na obszarze objętym LSR pozyskaliśmy środki w wysokości  ponad 6 mln zł. Dzięki tym środkom  za pośrednictwem LGD, Wnioskodawcy zrealizowali wiele swoich pomysłów mających na celu  poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i wyrównania  poziomu dostępu do dóbr kultury, rozwoju gospodarczego i społecznego.     

W obecnym okresie programowania kwota ponad 3,8 mln zł została przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie.  W wyniku dofinansowania przedsiębiorczości,  zatrudnienie znalazły osoby młode, absolwenci szkół, młode matki powracające na rynek pracy.   Jednym z przedsięwzięć zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju jest wspieranie projektów mających na celu założenie nowej firmy przez osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze objętym LSR.  Warto podkreślić, iż po środki te sięgają głównie osoby młode przed 30-tym rokiem życia.  LGD premiuje  projekty innowacyjne, przyjazne środowisku naturalnemu. Dzięki pozyskanym środkom finansowym powstają nowe usługi dla ludności w skali powiatu a nawet i regionu.  Obszar objęty LSR jest typowo rolniczy. Potencjał ten powinien być wykorzystany przez producentów żywności. Jest to szansa na wzrost dochodów mieszkańców powiatu ryckiego.  Kolejnym walorem  obszaru jest czyste środowisko, które należy wykorzystać dla rozwoju turystyki.  Powstały tu ścieżki rowerowe, zakupiona infrastruktura rekreacyjna i wypoczynkowa, powstały kwatery agroturystyczne. Jednym z projektów zrealizowanych przez LGD jest oznakowany szlak kajakowy rzeką Wieprz, wyróżniony w konkursie na Najlepszy produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego. Oferta turystyczna skierowana jest do miłośników wędkarstwa, kajakarstwa, sportów motorowych, osób aktywnie spędzających czas wolny.

O projekcie

O projekcie