Notice: Undefined variable: scssVars in /home/konekt/domains/rykibazafirm.pl/public_html/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/konekt/domains/rykibazafirm.pl/public_html/plugins/system/helixultimate/src/Core/HelixUltimate.php on line 1914
Platform Internetowa Dla Biznesu - Lokalna Grupa Działania "Lepsza przyszłość ziemii ryckiej" - Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców z powiatu ryckiego

Aktualności

Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców z powiatu ryckiego

W celu złagodzenia negatywnych skutków gospodarczych oraz utrzymania dotychczasowych miejsc pracy na terenie powiatu ryckiego, Powiatowy Urząd Pracy w Rykach na bieżąco realizuje działania na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich pracodawców, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Polegają one na prowadzeniu stałej polityki informacyjnej w zakresie wsparcia w ramach "Tarczy Antykryzysowej" dla pracodawców i organizacji, które ich bezpośrednio zrzeszają oraz realizacji wszystkich form wymienionych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli:

  • udzielenie mikroprzedsiębiorcom niskooprocentowanej pożyczki jednorazowo do wysokości 5000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd ww. ustawy),
  • udzielenie mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom dofinansowania na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb ww. ustawy),
  • udzielenie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników dofinansowania na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzc ww. ustawy)
  • udzielenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowania na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia

Pożyczka lub dofinansowanie może zostać przyznane na wniosek przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powiatowy Urząd Pracy w Rykach przyjmuje wnioski zainteresowanych w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego poprzez platformę praca.gov.pl, w terminach naborów ogłaszanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach na stronie internetowej Urzędu: http://ryki.praca.gov.pl/

Informacje o udzielanej pomocy można znaleźć pod linkiem:

https://ryki.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Pomocy i wyjaśnień do składanych wniosków, udzielają pracownicy tutejszego urzędu pod dodatkowymi numerami telefonów:

  • pożyczki dla mikro przedsiębiorców (art. 15 zzd specustawy COVID-19) –  518 744 907
  • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15 zzc specustawy COVID-19) – 517 012 105
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro przedsiębiorców, małych i średnich  przedsiębiorców (art. 15 zzb specustawy COVID-19) – 533 242 009

Piotr Gałkowski

Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy w Rykach