Nabór wniosków o dotację do 5 tyś. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (na podst. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.02.2021r. – Dz. U. Poz. 371)

Aktualności

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rykach informuje, że
od dnia 28.02.2021r. do dnia 31.05.2021r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji w wys. do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy (przyznawanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371) - obowiązującego od 28 lutego 2021r.).


Wniosek można składać  wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.


Warunki otrzymania dotacji:

I. O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,  kodami wymienionymi poniżej:

-  których   przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r.,

- którzy na podstawie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  nie    mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.,  

- których działalność gospodarcza nie była zawieszona w dniu składania wniosku
o udzielenie dotacji.
 
II.  Dotacja może być udzielona:

III. Oceny spełnienia warunku, w zakresie oznaczenia rodzaju przeważającej prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej  Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020r
      

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku.

Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia.
 
Szczegółowe informacje tutaj link: https://ryki.praca.gov.pl/-/14608036-nabor-wnioskow-o-dotacje-do-5-tys-zl-dla-mikroprzedsiebiorcow-i-malych-przedsiebiorcow-na-podst-rozporzadzenia-rady-ministrow-z-dnia-26-02-20
 

Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 0818653348, 518744907.

Drukuj